O nas


Stowarzyszenie Dal Segno Institute, w ramach swojej działalności realizuje politykę określoną w statucie organizacji. Członkami Stowarzyszenia są twórcy oraz odbiorcy i miłośnicy wszelkich dziedzin sztuki zintegrowani wokół wspólnego celu jakim jest promocja aktywności twórczej oraz kreowanie i tworzenie możliwie najlepszych warunków do jej świadomej percepcji w społeczeństwie.

CELE STATUTOWE
 1. Popularyzowanie różnorodnych dziedzin sztuki taki jak muzyka, plastyka, poezja, film, teatr, performance etc.
 2. Wspieranie rozwoju artystycznego twórców
 3. Upowszechnianie dostępu do kultury
 4. Działalność edukacyjna – doskonalenie umiejętności, podnoszenie kompetencji zawodowych i społecznych w ramach różnorodnych form kształcenia formalnego i pozaformalnego
 5. Integracja międzypokoleniowa oparta na aktywności artystycznej
 6. Rozwój kompetencji społecznych wśród dzieci i osób dorosłych
 7. Aktywizowanie i integrowanie środowisk twórczych operujących w różnych dziedzinach sztuki
 8. Popularyzowanie i wspieranie społecznych postaw przedsiębiorczych oraz podnoszenie świadomości prawnej zarówno w środowisku twórców jak i odbiorców kultury
 9. Promowanie twórczości polskich artystów jako narzędzia sprzyjającego integracji społecznej i narodowej w Polsce i zagranicą
 10. Rozwijanie kontaktów i współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami kultury, środowiskami twórców oraz organizacjami i placówkami edukacyjnymi
 11. Podtrzymywanie tradycji narodowej i regionalnej, rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej.
 12. Wspieranie działań w zakresie profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia oraz propagowanie zachowań prozdrowotnych
 13. Działania na rzecz aktywizacji społecznej osób starszych, organizacja czasu wolnego seniorów.
 14. Działania na rzecz świadczenia społecznej pomocy prawnej
 15. Doskonalenie zawodowe nauczycieli, organizowanie i prowadzenie działań wspomagających szkoły, placówki i instytucje edukacyjne
DZIAŁANIA STATUTOWE
 1. Organizowanie konferencji i odczytów
 2. Organizowanie warsztatów i wystaw
 3. Organizowanie festiwali, koncertów, wernisaży, pokazów
 4. Organizowanie konkursów obejmujących konkretną aktywność twórczą oraz formy interdyscyplinarne
 5. Organizowanie współpracy z organami administracji państwowej i samorządowej, mediami oraz innymi instytucjami i podmiotami, wspierającej realizację celów Stowarzyszenia
 6. Merytoryczne i finansowe wspieranie osób fizycznych i prawnych w zakresie zgodnym z celami Stowarzyszenia
 7. Przyznawanie i fundowanie nagród i stypendiów jako form motywacji w procesie twórczym lub edukacyjnym i sposób wyróżnienia wybranych przez członków Stowarzyszenia osób
 8. Działalność wydawnicza obejmująca publikacje naukowe, dydaktyczne, periodyczne, okolicznościowe w tym także wydawanie nut i materiałów
 9. Działalność nagraniową audio i audio-video, finansowanie nagrań, wydawanie płyt i albumów, dystrybucję nagrań
 10. Rejestrację, transmisję audio-video wydarzeń artystycznych, wywiadów, spotkań w nowoczesnych kanałach dystrybucji informacji – internet oraz mediach społecznościowych Stowarzyszenia
 11. Produkcja materiałów promocyjnych
 12. Organizowanie bezpłatnych konsultacji specjalistycznych i doradztwa prawnego
 13. Prowadzenie działalności doradczej i edukacyjnej
 14. Prowadzenie działalności naukowej i badawczej
 15. Pozyskiwanie środków finansowych od osób prywatnych oraz instytucji na cele statutowe